Diakonia Jedności

DIAKONIA JEDNOŚCI

"Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten "stawia" wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu".

Ks. F. Blachnicki

Diakonia jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się co najmniej 4 razy w roku, przed każdym Dniem Wspólnoty Moderatorów i Moderatorek. Diakonia Jedności wydaje kilka razy w roku Listy Jedności lub komunikaty.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

Pierwszym i podstawowym zadaniem diakonii jedności Ruchu jest diakonia na rzecz jego samego: dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowania diakonii, dla jego jedności. Chodzi bowiem o stworzenie i utrzymanie w sprawności samego narzędzia, które ma służyć posoborowej odnowie Kościoła. Jedność jest warunkiem owocności posługi Ruchu i sprawdzianem, czy pozostaje on pod działaniem Ducha Świętego, Ducha Jedności. Jedność to być albo nie być naszego Ruchu, dlatego pielęgnowanie jedności musi być stałą troską diakonii jedności i wszystkich innych diakonii. Diakonia jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko. Troska o jedność Ruchu Światło-Życie przejawia się w różnych formach i na różnych płaszczyznach:

 • Doświadczenie jedności podczas oazy rekolekcyjnej przez codzienną modlitwę  za Kościół, Ojczyznę, Ruch i odbywające się oazy oraz przez dzień wspólnoty w XIII dniu oazy ze wszystkimi elementami pozwalającymi przeżyć tajemnicę jedności Kościoła w Duchu Świętym.
 • Budowanie, utrzymanie i pogłębianie jedności w Ruchu służą spotkania ogólnopolskie odpowiedzialnych Ruchu: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności, Dzień Światła, Kongregacja Odpowiedzialnych, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie OŻK, spotkania Krajowego Kolegium Moderatorów oraz dni wspólnoty: diakonii diecezjalnych, moderatorów-kapłanów, animatorów i diakonii oraz uczestników Ruchu.
 • Uczestnictwo w Dniach Wspólnoty: Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Dniu Wspólnoty Moderatorów-kapłanów, Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii
 • Jedność z innymi ruchami odnowy
 • Jedność między urzędem a charyzmatem: troska o to by charyzmat Ruchu został należycie poznany, oceniony oraz wrastał w struktury Kosioła
 • Zasada kolegialności: rozumienie Kościoła jako wspólnoty służb i charyzmatów
 • Ekumenizm

Centralna pozycja diakonii jedności i jej szczególne zadanie w Ruchu wyraża się w tym, że posiada ona kilka diakonii pomocniczych, stanowiących jej podporządkowane organa. Są to następujące diakonie:

 • Diakonia Moderacji: Moderator Generalny, Centralna Diakonia Moderacji Ruchu, Kolegium Moderatorów.
 • Diakonia Formacji Diakonii.
 • Diakonia Świadectwa: Zajmuje się tym, co dotyczy prezentowania Ruchu oraz informowania o nim, zarówno w ramach Ruchu, jak i na zewnątrz.
 • Diakonia Słowa: Dba o to, by słowo drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich członków i wspólnot Ruchu oraz do środowisk, które chcą korzystać z pomocy Ruchu.
 • Diakonia Komunikowania Społecznego: Włącza w działanie Ruchu inne środki przekazu społecznego: film, radio, telewizję.
 • Diakonia Środków Materialnych: Inspiruje i organizuje dzielenie się dobrami materialnymi wewnątrz Ruchu i troszczy się o materialne uwarunkowania jedności.

Strona Centralnej Diakonii Jedności

ODPOWIEDZIALNI: ks. Kamil Duszek (tel. ; moderator@siedlce.oaza.pl)


 

Spotkanie z księdzem biskupem

W dniu 24 października 2012 r. w Domu Biskupim odbyło się spotkanie z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim ordynariuszem diecezji siedleckiej przedstawicieli Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób z gałęzi rodzinnej, młodzieżowej, dorosłych, kapłanów oraz Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Byli to odpowiedzialni za poszczególne rejony oraz przedstawiciele diakonii diecezjalnych z moderatorem ks. Markiem Andrzejukiem na czele.

Październikowy List Jedności

źródło obrazka: www.kdm.org.pl

Rozpoczynając Rok Wiary - jako członkowie Ruchu Światło-Życie (dzieci, młodzi, drośli, małżonkowie, rodziny, kapłani, osoby życia konsekrowanego) - chcemy spytać siebie o jakość naszej wiary. Poprzez List Jedności  niech to pytanie zabrzmi w naszych sercach, w takiej formie, w jakiej je zadawał sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki: Sympatycy czy chrześcijanie?. Odpowiedzmy również czy nasze bycie w Ruchu jest gorliwą realizacją chrześcijańskiego (chrzcielnego) powołania. Tu można pobrać List Jedności.

W Liście Jedności poza tym: echa z wakacji i podsumowań; rola i miejsce Rejonowych Dni Wspólnoty; wybrane wydarzenia w poszczególnych diakoniach; zaproszenie na oazę modlitwy z przyjęciem Drogowskazów Nowego Człowieka.

Dzień Wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (J 17,20-23)

 

Oaza Jedności Animatorów

23 września w Łukowie w budynku KLO odbyła się Oaza Jedności Animatorów. Uczestniczyło w niej 10 osób. Rozpoczęliśmy uwielbieniem Pana za dar oaz wakacyjnych oraz wołaniem o Ducha Świętego dla wspólnot żyjących charyzmatem Ruchu Światło-Życie w naszej Diecezji. Po modlitwie każdy z uczestników dzielił się radościami i trudnościami z oaz wakacyjnych oraz z życia wspólnot parafialnych. 
Obecność animatorów - jako reprezentantów wspólnot rekolekcyjnych i parafialnych na Oazie Jedności Animatorów - była świadectwem na ile przyjmujemy charyzmat naszego Ruchu  i strzeżemy go w jedności. Od tej jedności zależy jego owocowanie w życiu Kościoła, zarówno tego powszechnego, jak i parafialnego (por. ks. F. Blachnicki, "Jedność i diakonia").

Komunikat na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego

Ubogaceni czasem rekolekcji wakacyjnych w ramach Oaz Żywego Kościoła 2012 pragniemy wejść w kolejny rok formacyjny "Kościół naszym domem".

W Komunikacie przeczytasz o: diecezjalnych podsumowaniach oaz, pielgrzymce na rozpoczęcie roku formacyjnego, szczegółach formacji w ciągu roku, Diecezjalnej Szkole Animatora.

Komunikat do pobrania.

 

Relacja z COM

Centralna Oaza Matka – 25–27 maja 2012 
Pamiętacie ostatnie zdanie z relacji z KODA? Kto pamięta, może być dumny z możliwości swojej pamięci, kto nie – nic straconego! Wystarczy odszukać relację i powrócić do wspomnianego zdania kończącego wypowiedź.

Diecezjalna Oaza Matka

W dniach 7 - 8 czerwca w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu będzie odbywać się Diecezjalna Oaza Matka. DOM to czas modlitewnego czuwania, "aby Pan posłał robotników na swoje żniwo" oraz czas podejmowania posługi w diakoniach oaz średnich - jeszcze przed wakacjami.
Bardzo proszę, aby przybyli na DOM wszyscy animatorzy posługujący podczas rekolekcji wakacyjnych.