Czym jest ORD?

Czym jest ORD? Kto jest zaproszony na rekolekcje?
Na te pytania odpowiada i zachęca do udziału w rekolekcjach Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki:

Oazę Rekolekcyjną Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD), można scharakteryzować jako oazę intensywną, gdyż daje w sumie prawie tyle treści i przeżyć, co oaza pełna, piętnastodniowa. ORD jest przeznaczona dla osób, które mają już za sobą doświadczenie oazy pełnej, zwanej Oazą Nowego Życia, oraz jakieś doświadczenie z pracy w małych wspólnotach wywodzących się z oaz i działających we wspólnotach lokalnych (parafiach). Zakłada się więc, że uczestnicy tych rekolekcji mają już doświadczenie ewangelicznego stylu życia proponowanego w Ruchu Światło-Życie, a więc życia w bliskim kontakcie ze słowem Bożym, z liturgią, we wspólnocie braterskiej; życia cechującego się modlitwą, przemianą wewnętrzną, radością i gotowością dawania świadectwa. Zakłada się też, że ludzie chcą nadal trwać w Ruchu. Z drugiej strony osoby te mogą nie mieć jeszcze jasnego rozeznania, co do istoty i programu Ruchu Światło-Życie.Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu o oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości. (...)
Jest to równoznaczne z decyzją przyjęcia odpowiedzialności diakonii Ruchu. Do Ruchu można bowiem należeć tylko na zasadzie uczestnictwa w proponowanym przez niego programie formacyjnym oraz na zasadzie partycypacji w jego charyzmacie i misji na rzecz wspólnot lokalnych. Nie ma więc możliwości biernego należenia do Ruchu dla osiągnięcia pewnych osobistych korzyści czy zadowolenia, tak jak się należy do różnych stowarzyszeń. Być członkiem Ruchu Światło-Życie to znaczy przyjąć odpowiedzialność diakonii w nim.(...)Uczestnictwo w ORD można proponować osobom, które mają podstawową formację deuterokatechumenalną w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach pooazowych). Wyjątkowo można jednak proponować uczestnictwo w ORD osobom dorosłym, które nie mają pełnej formacji a są zaangażowane w Ruchu lub osobom będącym w Ruchu od czasu, gdy nie było jeszcze obecnego programu formacyjnego. W tym wypadku po ORD może nastąpić przyjęcie warunkowe do diakonii Ruchu, z poleceniem uzupełnienia formacji podstawowej.

 
Ks. F. Blachnicki, Podręcznik ORD

ORD może jednak dla niektórych mieć miejsce przed doświadczeniem Oazy Ruchu Światło-Życie. Dotyczy to osób, które są zainteresowane Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele i które reprezentują już pewien poziom formacji życia wewnętrznego z racji powołania. Należą tu kapłani, alumni seminariów duchownych, siostry zakonne, członkowie – lub członkinie instytutów życia apostolskiego. ORD może być dla tej kategorii osób pierwszą prezentacją charyzmatu Ruchu, który może wzbogacić czy ukierunkować ich posługę apostolską w Kościele.
Ks. F. Blachnicki, Carlsberg 1984
wtorek, 24 Kwiecień, 2012 - 22:53